Aspectes fonètics (z)

Amb les lletres z i s representam el fonema /z/, que és fricatiu, alveolar i sonor. És molt semblant al fonema /s/, del qual només es diferencia per la sonoritat. Quan diem [z]:

  • la llengua toca els alvèols superiors;
  • l’aire surt fregant;
  • vibren les cordes vocals.

El seu so és semblant al renou d’una abella quan vola.

Proposam anomenar la z «la lletra de l’abella quan vola».


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos