Consonants

Consonants

Totes les consonants

Aquí trobareu totes les consonants que es treballen a Ansa per ansa. L’ordre de presentació no és arbitrari. S’han tengut en compte aquests criteris:

  • Que amb les lletres que es van acumulant es puguin fer el màxim de paraules amb sentit.
  • Que es puguin construir molt aviat sintagmes i frases amb sentit.
  • La freqüència d’aparició de la lletra al vocabulari bàsic infantil.
  • Que cada lletra correspongui a trets fonètics prou diferenciats de la lletra anterior i de la següent.
  • Que cada lletra tengui característiques gràfiques prou diferenciades de la lletra anterior i de la següent.
  • L’ordre de presentació de les lletres, igual que els altres aspectes del material, s’han experimentat amb grups d’infants concrets.
  • Evidentment no es contradiu treballar les lletres d’una en una amb conèixer-les en ordre aleatori segons les pròpies experiències. En treballar-les d’una en una asseguram als infants el domini de cadascuna.

 

Continguts

Lletres Estat
1

p

2

s

3

n

4

t

5

m

6

l

7

d

8

h

9

c

10

q

11

r

12

b

13

ll

14

v

15

ny

16

f

17

g

18

ç

19

z

20

j

21

x

22

w, k

Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos